• head_banner_015

ପରୀକ୍ଷକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

ପରୀକ୍ଷକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |

 • Tablet clarify tester

  ଟାବଲେଟ୍ ପରୀକ୍ଷକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : CM ସିରିଜ୍ |

  ପରିଚୟ:

  ଏହା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ବୋତଲଯୁକ୍ତ medicine ଷଧ ତରଳ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ |

  ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନକ:

  ଜାତୀୟ ମାନକ (ଚାଇନିଜ୍ କୋଡେକ୍ସ) / 2010

  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମାନକ WB-362 (B-121) -91 |

  କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନକ (ପରୀକ୍ଷକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ) Q / 12XQ0193-2010 |