• head_banner_015

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ |

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ |

 • Tablet Transparency tester

  ଟାବଲେଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : TM-2 |

  ଜେଲାଟିନ୍ ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୂଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
  ଜାତୀୟ ମାନକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ ଜେଲାଟିନ୍ GB6783-94 |
  ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଜେଲାଟିନ୍ ର ଜାତୀୟ ମାନକ ହାର୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲ୍ GB13731-92 |
  ଶିଳ୍ପ ମାନକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଜେଲାଟିନ୍ QB2354-98 |