• head_banner_015

ଲୁଣିଆ ମିଟର |

ଲୁଣିଆ ମିଟର |

 • Digital salinity meter

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଲୁଣିଆ ମିଟର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : NBSM-1 |

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଲୁଣିଆ ମିଟର |

  Temperature ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟ |

  ✶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସୂଚକାଙ୍କ / ଲୁଣିଆ ରୂପାନ୍ତର |

  ✶ ଦ୍ରୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଗତି |

  ଲୁଣିଆ ମିଟର ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପିକଲେସ୍, କିଚି, ତରକାରୀ ପନିପରିବା, ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଜ bi ବ ପ୍ରଜନନ, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |