• head_banner_015

ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚୁଲି |

ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚୁଲି |

 • Digital vacuum dry oven

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6050 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲି ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସହଜରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ |ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ medicine ଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଶିଳ୍ପ

 • Chemical Vacuum drying oven

  ରାସାୟନିକ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6030 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।

 • Large vacuum dry oven

  ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6500 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।

 • Tabletop vacuum dry oven

  ଟାବଲେଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6020 |

  ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସହଜରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ medicine ଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • Biological Drying vacuum oven

  ଜ Bi ବିକ ଶୁଖାଇବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6210 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।

 • Digital water jacket incubator

  ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଟର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : GHP-9050 |

  ୱାଟର-ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ଉପକରଣଗୁଡିକ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକର ଅଙ୍କୁର, ସଂଗଠିତ, ତାଲିମ ନର୍ସରୀ, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଚାଷ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ, ଖାଇବାକୁ, BOD ମାପରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା |ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଡିସିନ୍, କୃଷି, ବନବିଭାଗ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଉପକରଣ |

 • Digital Thermostatic incubator

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : NHP-9052 |

  ଜ ological ବିକ, ତୃତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୃଷି, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଜ bi ବିକ ସଂସ୍କୃତି, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

 • Digital hot air oven

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଗରମ ପବନ ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DHG-9070A |

  ଲାବୋରେଟୋରୀ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ୟୁନିଟ୍, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ତରଳିବା ମହମ, ଶୁଖାଇବା, ନିରୂପଣ ପାଇଁ |

 • Co2 Carbon Dioxide Incubator

  Co2 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : NH.CP-01 |

  Co2 ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ନୂତନ ପି generation ଼ିର HH.CP ସିରିଜ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ |ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଗରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଗୁଣ ରହିଛି |