• head_banner_015

Co2 ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

Co2 ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

 • Co2 Carbon Dioxide Incubator

  Co2 କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : NH.CP-01 |

  Co2 ଇନକ୍ୟୁବେଟର |

  ନୂତନ ପି generation ଼ିର HH.CP ସିରିଜ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ |ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଗରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଗୁଣ ରହିଛି |