• head_banner_015

ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

 • Digital vacuum dry oven

  ଡିଜିଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6050 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲି ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସହଜରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ |ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ medicine ଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଶିଳ୍ପ

 • Chemical Vacuum drying oven

  ରାସାୟନିକ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖାଇବା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6030 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।

 • Large vacuum dry oven

  ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6500 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।

 • Tabletop vacuum dry oven

  ଟାବଲେଟ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଶୁଖିଲା ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6020 |

  ଉତ୍ତାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସହଜରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯ os ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ medicine ଷଧ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • Biological Drying vacuum oven

  ଜ Bi ବିକ ଶୁଖାଇବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲି |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : DZF-6210 |

  ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚୁଲା ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଥର୍ମୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଅଟେ, ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସରେ ଭରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଯ ound ଗିକ ପଦାର୍ଥର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବା ପାଇଁ | ।