• head_banner_015

ଇନଫ୍ରାଡ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

ଇନଫ୍ରାଡ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

 • Large Diameter Infrared Heat Sterilizer

  ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : HY-800D |

  HY-800D ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଉତ୍ତାପ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ପବନ ପ୍ରତିରୋଧ |

  ନିରାପଦଏହା ଜ bi ବିକ ନିରାପତ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ସଫା ବେଞ୍ଚ, ନିଷ୍କାସିତ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଯାନ ପରିବେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

 • Small Diameter Infrared Heat Sterilizer

  ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ହିଟ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

  ବ୍ରାଣ୍ଡ: NANBEI |

  ମଡେଲ୍ : HY-800 |

  HY-800 ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର୍ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଉତ୍ତାପ ନିରୂପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ, ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ପବନର ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧ, ନିରାପଦ |ଏହା ଜ bi ବିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ବିଶୋଧନ ଟେବୁଲ୍, ନିଷ୍କାସିତ ଫ୍ୟାନ୍, ଫ୍ଲୋ କାର୍ ପରିବେଶରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |